تعدد برند

mzaonghkwwsbcera.jpg
رئیس کمیسیون صنعت اتاق تهران:

تعدد برندها، منجر به افت رقابت پذیری لوازم خانگی داخلی شده است - 20 دی 1395 - 11:25

رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران، به تعدد برندها در تولید لوازم خانگی کشور پرداخت و گفت: در این شرایط شرکت های ایرانی توانایی رقابت با تولیدکنندگان خارجی ندارند.

Top