لباس هوشمند

pmcjikebipmohpas.jpg
ال کا ایران:

ذخیره رمز عبور گوشی و رایانه در لباس ! - 14 آبان 1396 - 13:0

با طراحی البسه هوشمند، دیگر نیازی به حفظ کردن کلمات عبور رایانه و گوشی خود ندارید. پوشاک مذکور نیازی به باتری هم ندارند و استفاده از آنها ساده است.

sfliweaepjslnqqw.jpg
ال کا ایران:

تولید لباس هوشمندی که در سرما رنگش عوض می‌شود - 21 شهریور 1396 - 14:30

شرکت استون آیلند موفق به تولید لباسی شد که بر مبنای گرم یا سرد بودن دمای محیط اطراف رنگ خود را تغییر می‌دهد.

Top