تهویه بو

2699820.jpg
ال کا ایران:

این سطل زباله مجهز به فیلتر تهویه بو است+فیلم - 8 بهمن 1396 - 11:22

سطل زباله ای ساخته شده که مجهز به فیلتر تهویه بو است و زباله ها را فشرده می کند تا فضای کمتری اشغال کنند.

Top