میلاد علینقی

b4lzanttp6kwcncd.jpg
ال کا ایران:

اجرای سلیقه ای قانون بزرگترین مانع بر سر راه قانون حداکثر - 21 بهمن 1396 - 12:14

کارشناس مسائل اقتصادی گفت: برای حمایت از تولید داخل مبتنی بر قانون بایستی ابتدا معنای استفاده حداکثری از توان داخل تعریف گردد.

Top