گواهینامه کارفرمای برتر

BSH.jpg
ال کا ایران گزارش می دهد:

اعطای گواهینامه ی کارفرمایان برتر به بوش - 23 بهمن 1396 - 10:40

شرکت بزرگ بوش موفق به دریافت گواهی کارفرمایان برتر آمریکا (Top Employers) در سال 2018 شد.

Top