مینیمالیسم

gdramxwqjfelfmq7.jpg
ال کا ایران:

کاربرد نداشتن طراحی مینیمالیسم در عمل؟ - 25 اردیبهشت 1397 - 17:3

به طور کلی، می توان کتاب پرفروش «کتاب دگرگونی زندگی با جادوی نظم» نوشته ماری کوندو را برای ایجاد مینیمالیسم (یا فقدان اشیاء) نسبت داد. با فلسفه کوندو، ما قانع می شویم که دور ریختن وسایلمان بهترین راه برای دستیابی به شادمانی است. در نتیجه، اشتیاق بسیا...

Top