بازار لوازم خانگی آفریقای جنوبی

webvjjhmoocypqgb.jpg
« ال کا ایران» گزارش می دهد:

طراحی اپلیکیشن محاسبه گر میزان مصرف لوازم خانگی - 22 خرداد 1397 - 14:4

دپارتمان انرژی از طراحی یک اپلیکیشن موبایل به منظور حذف لوزام خانگی پرمصرف از بازار آفریقای جنوبی خبر داد.

Top