لوازم خانگی سام

بازار مشتقه ارزی

سایر خبرها

برای ایجاد بازار مشتقه ارزی به یکسان‌سازی نرخ ارز نیاز نیست

admin
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی تاکید کرد که برای ایجاد بازار مشتقه ارزی به یکسان‌سازی نرخ ارز نیاز نیست، بلکه منظور، ساماندهی بازار فعال فعلی