لوازم خانگی تولیپس

تعیین شیوه تامین ارز

سایر خبرها

مذاکره با بانک مرکزی به منظور تعیین شیوه تامین ارز

admin
معاون تولید، صادرات و فناوری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از مذاکره با بانک مرکزی به منظور تعیین شیوه تامین ارز واحدهای