لوازم خانگی تولیپس

شرایط اقتصادی

سایر خبرها

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیازمند بررسی کارشناسانه است

admin
وزیر صنعت درباره امکان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: با توجه به اینکه تصمیم‌گیری درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ممکن است مثبت یا منفی باشد،