لوازم خانگی تولیپس

شرکت شودر

اخبار لوازم خانگی لوازم خانگی ایرانی

ارزش افزوده سد راه تولیدکنندگان داخلی است

admin
یکی از مشکلات اساسی تولیدکنندگان داخلی موضوع ارزش افزوده است. با توجه به شرایط بازار که این اررزش افزوده را بر تولید کننده تحمیل می