لوازم خانگی تولیپس

شرکت گرماآفرین ایساتیس

اخبار لوازم خانگی لوازم خانگی ایرانی

تکذیب تعطیلی گرما آفرین ایساتیس

admin
مدیرکل صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر منتشر شده در یکی از خبرگزاری ها درخصوص تعطیلی شرکت گرما آفرین ایساتیس