لوازم خانگی تولیپس

طرح های حمایت از تولید

اخبار لوازم خانگی لوازم خانگی ایرانی

چرایی به سرانجام نرسیدن طرح های حمایتی تولید؛ سوالی که بی پاسخ مانده است!

admin
طی چمد سال اخیر طرح های زیادی به نام حمایت از تولید مطرح شد که متاسفانه بخش قابل توجهی از اینگونه طرح ها یا اجرا