تلویزیون سام الکترونیک

محمد مظاهری

اخبار لوازم خانگی لوازم خانگی ایرانی

کمبود نقدینگی قیمت لوازم خانگی را افزایش داده است

admin
ال کا ایران : رییس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی در خراسان رضوی گفت: کمبود نقدینگی گریبانگیر واحدهای تولید لوازم خانگی در این استان