لوازم خانگی دوو
لوازم خانگی تولیپس

واگذاری کارخانه ارج و آزمایش