لوازم خانگی سام

یکسان‌سازی نرخ ارز

سایر خبرها

برای ایجاد بازار مشتقه ارزی به یکسان‌سازی نرخ ارز نیاز نیست

admin
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی تاکید کرد که برای ایجاد بازار مشتقه ارزی به یکسان‌سازی نرخ ارز نیاز نیست، بلکه منظور، ساماندهی بازار فعال فعلی