اخبار لوازم خانگی

جزئیات آمار دسترسی خانوارها به وسایل ارتباطی

ال کا ایران : بر اساس گزارش مرکز آمار،۸۸.۲ درصد خانوارها به رادیو، ۹۹.۳ درصد به تلویزیون، ۹۸.۷ درصد به تلفن، ۵۷.۴ درصد به رایانه، ۵۵.۵ درصد به اینترنت و ۹۵.۸ درصد به اینترنت پرسرعت دسترسی دارند.

admin | 8 سال قبل

به گزارش پایگاه خبری لوازم خانگی ایران «ال کا ایران» به نقل از مهر، مرکز آمار ایران در گزارشی به بررسی برخورداری خانوارها و استفاده افراد از فناوری اطلاعات و ارتباطات پرداخته است. بر اساس این بررسی که مربوط به دوره زمانی سه‌ماهه یعنی از سه ماه قبل از زمان آمارگیری تا زمان آمارگیری (بهمن ماه ۱۳۹۴) است، مشخص شده که ۸۸.۲ درصد خانوارها به رادیو، ۹۹.۳ درصد خانوارها به تلویزیون، ۹۸.۷ درصد به تلفن، ۵۷.۴ درصد به رایانه، ۵۵.۵ درصد به اینترنت و ۹۵.۸ درصد به اینترنت پرسرعت دسترسی داشته‌اند.

*خانوارهای کشور و وضعیت دسترسی به رادیو

از مجموع ۲۴.۳ میلیون خانوار کشور، در حدود ۲۱.۴ میلیون خانوار (۸۸.۲ درصد) در محل سکونت به رادیو دسترسی داشته‌اند. اندازه این سهم‌ها برای خانوارهای شهری ۸۸.۷ درصد و برای خانوارهای روستایی ۸۶.۹ درصد بوده است.

*خانوارهای کشور و وضعیت دسترسی به تلویزیون

از کل خانوارهای کشور، ۲۴.۱ میلیون خانوار (۹۹.۳ درصد) در محل سکونت به تلویزیون دسترسی داشته‌اند. اندازه این سهم‌ها برای خانوارهای شهری ۹۹.۶ درصد و برای خانوارهای روستایی و ۹۸.۶ درصد بوده است.

*خانوارهای کشور و وضعیت دسترسی به خدمات تلویزیونی چندمجرایی

از مجموع ۲۴.۳ میلیون خانوار کشور، در حدود ۱۹.۶ میلیون خانوار (۸۰.۷ درصد) در محل سکونت به خدمات تلویزیونی چندمجرایی دسترسی داشته‌اند. سهم دسترسی خانوارها به انواع خدمات تلویزیونی چندمجرایی تفاوت‌های زیادی دارد؛ به طوری که از کل خانوارهای کشور، ۵.۷ میلیون خانوار (۲۳.۵ درصد) به خدمات ماهواره‌ای مستقیم به خانه، ۱.۴ میلیون خانوار (۵.۷ درصد) به  IPTV و ۱۶.۳ میلیون خانوار (۶۷.۰ درصد) به تلویزیون دیجیتال زمینی دسترسی دارند.

*خانوارهای کشور و وضعیت دسترسی به تلفن

از مجموع خانوارهای کشور، در حدود ۲۴.۰ میلیون خانوار (۹۸.۷ درصد) در محل سکونت به تلفن (ثابت یا همراه یا هر دو) دسترسی داشته‌اند. اندازه این سهم برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ۹۹.۳ درصد و ۹۷.۰ درصد بوده است. از کل خانوارهای با دسترسی به تلفن، ۳.۸ درصد فقط به تلفن ثابت، ۶.۷ درصد فقط به تلفن همراه و ۸۸.۲ درصد به هر دو تلفن ثابت و همراه دسترسی داشته‌اند.

*خانوارهای کشور و وضعیت دسترسی به رایانه

از مجموع خانوارهای کشور، در حدود ۱۳.۹ میلیون خانوار (۵۷.۴ درصد) در محل سکونت به رایانه دسترسی داشته‌اند. از این تعداد، ۸.۷ میلیون خانوار (۳۶.۰ درصد خانوارهای کشور) حداقل به رایانه معمولی، ۴.۱ میلیون خانوار (۱۶.۹ درصد خانوارهای کشور) حداقل به لپ‌تاپ و ۵.۱ میلیون خانوار (۲۱.۱ درصد خانوارهای کشور) حداقل به تبلت دسترسی داشته‌اند. همچنین ۶۴.۸ درصد خانوارهای شهری و ۳۶.۱ درصد خانوارهای روستایی کشور در محل سکونت به رایانه دسترسی داشته‌اند.

*خانوارهای کشور و وضعیت دسترسی به اینترنت

از مجموع خانوارهای کشور، در حدود ۱۳.۵ میلیون خانوار (۵۵.۵ درصد) در محل سکونت به اینترنت دسترسی داشته‌اند. ۸.۰ میلیون خانوار (۳۳.۰ درصد) در محل سکونت به اینترنت دسترسی نداشته و ۲.۸ میلیون خانوار (۱۱.۶ درصد) دسترسی به اینترنت در محل سکونت را اظهار نکرده‌اند. از کل خانوارهای دارای دسترسی به اینترنت در محل سکونت، تعداد ۱۱.۲ میلیون خانوار (۸۲.۸ درصد) در نقاط شهری و ۲.۳ میلیون خانوار (۱۷.۲ درصد) در نقاط روستایی زندگی می‌کرده‌اند. همچنین اندازه سهم خانوارهای دارای دسترسی به اینترنت در محل سکونت برای خانوارهای شهری ۶۲.۱ درصد و برای خانوارهای روستایی ۳۶.۷ درصد است.

بر اساس نتایج طرح، از کل خانوارهای دارای دسترسی به اینترنت در محل سکونت، ۷.۰ میلیون خانوار (۵۱.۹ درصد) حداقل به اینترنت پرسرعت ثابت و ۱۰.۷ میلیون خانوار (۷۹.۰ درصد) حداقل به اینترنت پرسرعت سیار دسترسی داشته‌اند.

*خانوارهای کشور و وضعیت دسترسی به اینترنت پرسرعت

از مجموع ۱۳.۴ میلیون خانوار دارای دسترسی به اینترنت در محل سکونت، ۱۲.۹ میلیون خانوار (۹۵.۸ درصد) حداقل به اینترنت پرسرعت، ۷.۰ میلیون خانوار (۵۱.۹ درصد) حداقل به اینترنت پرسرعت ثابت و ۱۰.۷ میلیون خانوار (۷۹.۰ درصد) حداقل به اینترنت پرسرعت سیار دسترسی داشته‌اند. اندازه این سهم برای خانوارهای شهری کشور به ترتیب ۹۸.۵ درصد، ۵۷.۴ درصد و ۸۰.۴ درصد و برای خانوارهای روستایی به ترتیب ۸۲.۸ درصد، ۲۵.۳ درصد و ۷۲.۶ درصد است.

*مقایسه شاخص های فاوا در خانوارهای کشور در طول سه دوره آمارگیری

مقایسه خانوارهای کشو در طول سه دوره آخر آمارگیری از شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات نشان می دهد که در سال ۱۳۹۴ سهم خانوارهای دارای دسترسی به تلفن، رایانه و اینترنت در محل سکونت نسبت به سال ۱۳۸۹ به ترتیب ۲.۶ درصد، ۲۲.۲ درصد و ۳۴.۱ درصد و نسبت به سال ۱۳۹۲ به ترتیب ۱.۱ درصد، ۱۱.۵ درصد و ۱۷.۷ درصد بیشتر شده است.

*جمعیت و مالکیت خط تلفن همراه

از مجموع ۷۹ میلیون نفر جمعیت کشور که ۷۲.۴ میلیون نفر آن، افراد ۶ ساله و بیشتر هستند تعداد ۵۰.۴ میلیون نفر، مالک خط تلفن همراه بوده که از بین آنها ۳۸.۵ میلیون نفر در نقاط شهری و ۱۱.۹ میلیون نفر در نقاط روستایی ساکن بوده اند. بر این اساس نسبت مالکان خط تلفن همراه در کشور و در بین افراد ۶ ساله و بیشتر ۶۹.۷ درصد وب رای نقاط شهری و روستایی به ترتیب ۷۲.۵ درصد و ۶۲ درصد می باشد.

*ضریب نفوذ تلفن همراه

از مجموع جمعیت کشور تعداد ۵۶.۶ میلیون نفر کاربر تلفن همراه بوده که ۵۶.۴ میلیون نفر از آنان، افراد ۶ ساله و بیشتر می باشند. از این تعداد، ۴۲.۸ مییون نفر در نقاط شهری و ۱۳.۶ میلیون نفر در نقاط روستایی ساکن بوده اند. بر این اساس ضریب نفوذ تلفن همراه در کشور و در بین افراد ۶ ساله و بیشتر ۷۷.۹ درصد و برای نقاط شهری و روستایی به ترتیب ۸۰.۵ درصد و ۷۰.۸ درصد بوده است.

مقایسه اطلاعات سه دوره اخیر آمارگیری نشان می دهد که در سال ۱۳۹۴ ضریب نفوذ تلفن همراه نسبت به سالهای ۱۳۸۹ و ۱۳۹۲ در بین افراد ۶ ساله و بیشتر به ترتیب ۲۴ درصد و ۱۰.۷ درصد بیشتر شده است.

*ضریب نفوذ رایانه

از مجموع جمعیت کشور تعداد ۳۰.۳ میلیون نفر کاربر رایانه بوده که ۲۹.۸ میلیون نفر از آنان، افراد ۶ ساله و بیشتر می باشند. از این تعداد ۲۵.۷ میلیون نفر در نقاط شهری و ۴.۱ میلیون نفر در نقاط روستایی ساکن بوده‌اند.

بر این اساس ضریب نفوذ رایانه در کشور و در بین افراد ۶ ساله و بیشتر ۴۱.۲ درصد و برای نقاط شهری و روستایی به ترتیب ۴۸.۳ درصد و ۲۱.۴ درصد بوده است.

مقایسه اطلاعات سه دوره اخیر آمارگیری نشان می دهد که در سال ۱۳۹۴ ضریب نفوذ رایانه نسبت به سال های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۲ در بین افراد ۶ ساله و بیشتر به ترتیب ۲۴ درصد و ۱۰.۷ درصد بیشتر شده است.

*ضریب نفوذ اینترنت

بر اساس آمارگیری سال ۱۳۹۴، از مجموع جمعیت کشور، تعداد ۳۲.۸ میلیون نفر کاربر اینترنت بوده اند که نشان می دهد ۴۱.۶ درصد جمعیت از اینترنت استفاده کرده اند. اندازه این سهم برای جمعیت ۶ ساله و بیشتر کشور، ۴۵.۳ درصد (ضریب نفوذ اینترنت کشور) و برای نقاط شهری و روستایی کشور به ترتیب ۵۲.۱ درصد و ۲۶.۶ درصد بوده است.

مقایسه اطلاعات چهار دوره اخیر آمارگیری نشان می دهد که در سال ۱۳۹۴ ضریب نفوذ اینترنت نسبت به سالهای ۱۳۸۷، ۱۳۸۹ و ۱۳۹۲ در بین افراد ۶ ساله و بیشتر به ترتیب ۳۳.۳ درصد، ۲۹.۴ درصد و ۱۵.۳ درصد بیشتر شده است. همچنین ضریب نفوذ اینترنت ۴۵.۳ درصدی سال ۱۳۹۴ در مقایسه با ضریب نفوذ اینترنت ۳۰ درصدی سال ۱۳۹۲ بیانگر رشد ۵۱ درصدی نسبت به دوره قبل می باشد.

*جنسیت کاربران فناوری اطلاعات و ارتباطات

در سال ۱۳۹۴، از کل جمعیت ۶ ساله و بیشتر کشور، تعداد ۳۶.۹ میلیون نفر (۵۱ درصد) مرد و ۳۵.۵ میلیون نفر (۴۹ درصد) زن بوده اند. در دوره مورد نظر، کاربران مرد تلفن همراه، رایانه و اینترنت به ترتیب ۳۰.۸ میلیون نفر، ۱۵.۵ میلیون نفر و ۱۷.۱ میلیون نفر و کاربران زن تلفن همراه، رایانه و اینترنت به ترتیب ۲۵.۶ میلیون نفر، ۱۴.۳ میلیون نفر و ۱۵.۷ میلیون نفر بوده و نشان می دهد ضریب نفوذ تلفن همراه برای مردان ۸۳.۵ درصد و برای زنان ۷۲ درصد، ضریب نفوذ رایانه در مردان ۴۲.۱ درصد و در زنان ۴۰.۲ درصد و بالاخره ضریب نفوذ اینترنت مردان و زنان به ترتیب ۴۶.۳ درصد و ۴۴.۴ درصد بوده است. همچنین از مجموع کاربران اینترنت ۶ ساله و بیشتر کشور ۵۲ درصد مرد و ۴۸ درصد زن بوده‌اند.

نظر شما چیست؟