لوازم خانگی تولیپس

جنگ تجاری آمریکا و چین

اخبار لوازم خانگی لوازم خانگی خارجی

سنگینی سایه جنگ تجاری آمریکا و چین بر صنعت لوازم خانگی

admin
لوازم خانگی از آن دسته محصولاتی است که به شدت تحت تاثیر تعرفه های گمرکی و جنگ تجاری آمریکا و چین قرار دارد.