لوازم خانگی تولیپس

حذف قیمت کالا

اخبار لوازم خانگی لوازم خانگی ایرانی

حذف قیمت کالا؛ تولیدکنندگان موافق، مصرف کنندگان مخالف

admin
مصوبه تغییر رویه درج قیمت روی کالاها که براساس آن به جای الزام تولیدکنندگان به درج قیمت مصرف کننده روی کالا، درج یا نصب برچسب