لوازم خانگی تولیپس

صنعت لوازم خانگی کره شمالی

اخبار لوازم خانگی لوازم خانگی خارجی

افزایش تقاضای لوازم خانگی در میان ثروتمندان کره شمالی

admin
ساکنین کره شمالی به دلیل کمبود شدید برق از پنل های خور شیدی استفاده می کنند که این رویداد منجر به افزایش تقاضا در بازار