لوازم خانگی دوو
لوازم خانگی تولیپس

وزارت کار

سایر خبرها

اگر شریعتمداری فردا به کمیسیون نیاید، استیضاحش قطعی است

admin
یک عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه هنوز رئیس جمهور نامه کتبی برای معرفی شریعتمداری برای وزارت کار به مجلس ارائه نکرده است، گفت: