لوازم خانگی دوو
لوازم خانگی تولیپس

وزیر امور اقتصادی ودارایی