سایر خبرها

نرخ تورم تولیدکننده تابستان، ۲۴.۲ درصد شد

مرکز آمار ایران نرخ تورم تولید کننده در فصل تابستان امسال را معادل ۲۴.۲ درصد اعلام کرد.

admin | 5 سال قبل

به گزارش پایگاه خبری لوازم خانگی ایران «ال کا ایران»، درصد تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل تابستان سال ۱۳۹۷ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده) معادل ۲۴.۲ درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل بهار سال ۱۳۹۷ (۱۶.۸ درصد) افزایش داشته ­است.

نتایج شاخص کل قیمت تولیدکننده و بخش ­های اصلی و اختصاصی، در فصل تابستان ۱۳۹۷، به شرح زیر است.

۱- شاخص کل قیمت تولیدکننده، در فصل تابستان ۱۳۹۷، به عدد ۳۱۹.۷ رسید که نسبت به شاخص فصل قبل (۲۷۸.۱)، ۱۵ درصد و شاخص فصل مشابه سال قبل (۲۲۸.۹)، ۳۹.۷ درصد افزایش داشته ­است. درصد تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل تابستان سال ۱۳۹۷ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده) معادل ۲۴.۲ درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل بهار سال ۱۳۹۷ (۱۶.۸ درصد) افزایش داشته ­است.

۲- شاخص قیمت تولیدکننده بخش کشاورزی، در فصل تابستان ۱۳۹۷، با ۱۹.۲ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل (۲۹۵.۳) به عدد ۳۵۲.۱ رسید. شاخص این بخش در فصل مورد بررسی نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴۳.۵ درصد افزایش نشان می­دهد. درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش کشاورزی در چهار فصل منتهی به فصل تابستان سال ۱۳۹۷ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده بخش کشاورزی) معادل ۲۴.۱ درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل بهار سال ۱۳۹۷ (۱۵.۳ درصد) افزایش داشته است.

۳- شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن، در فصل تابستان ۱۳۹۷، با ۱۲.۴ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل (۲۸۸.۸) و ۴۶.۲ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل (۲۲۲.۰) به عدد ۳۲۴.۷ رسید. درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در چهار فصل منتهی به فصل تابستان سال ۱۳۹۷ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده بخش معدن) معادل ۳۰.۸ درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل بهار سال ۱۳۹۷ (۲۲.۰ درصد) افزایش داشته است.

۴- شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت، در فصل تابستان ۱۳۹۷، با ۱۷.۷ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل (۲۸۹.۰) به عدد ۳۴۰.۳ رسید. شاخص این بخش در فصل مورد بررسی نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل (۲۲۲.۸) ۵۲.۸ درصد افزایش نشان می ­دهد. درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در چهار فصل منتهی به فصل تابستان سال ۱۳۹۷ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده بخش صنعت) معادل ۳۲.۹ درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل بهار سال ۱۳۹۷ (۲۲.۷ درصد) افزایش داشته است.

۵- شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در فصل تابستان ۱۳۹۷، با ۲.۳ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل (۱۳۳.۲) به عدد ۱۳۶.۳ رسید. شاخص این بخش در فصل مورد بررسی نسبت به فصل مشابه سال قبل ۳.۵ درصد افزایش نشان می­دهد. میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در چهار فصل منتهی به فصل تابستان سال ۱۳۹۷ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده بخش برق) معادل ۳.۷ درصد کاهش داشته که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل بهار سال ۱۳۹۶، (۴.۶- درصد) افزایش داشته است.

۶- شاخص قیمت تولیدکننده بخش اختصاصی خدمات در فصل تابستان ۱۳۹۷، با ۸.۷ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل (۲۶۲.۳) به عدد ۲۸۵.۰ رسید. شاخص این بخش در فصل مورد بررسی نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۹.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد. درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش اختصاصی خدمات در چهار فصل منتهی به فصل تابستان سال ۱۳۹۷ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده بخش ­های خدمات) معادل ۱۲.۵ درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل بهار سال ۱۳۹۷ (۹.۶ درصد) افزایش داشته است.
 

انتهای پیام/

نظر شما چیست؟